Gwybodaeth am Tŷ Adferiad

Mae Tŷ Adferiad yn ganolfan ym Mhorthmadog sydd newydd ei hailwampio ac wedi ei dylunio’n bwrpasol – a hynny ger Eryri ac arfordir Gogledd Cymru.

Yn ystod y seibiannau adferiad tri diwrnod, mae sesiynau bore strwythuredig yn cael eu teilwra er mwyn diwallu anghenion grwpiau ac unigolion, gan ffocysu ar Gynllunio Gofal a Thriniaeth a gosod amcanion mewn modd effeithiol. Mae ymwelwyr yn cwblhau cynllun personol sydd yn golygu bod rhaid iddynt feddwl am ble ydynt mewn bywyd, yr hyn y maent am gyflawni nesaf ym mhob agwedd o fywyd ac adnabod pobl a all eu cefnogi.

Mae’r sesiynau yma yn seiliedig ar Raglen Adferiad adnabyddus Hafal sydd yn canolbwyntio ar ymrymuso, cynllunio cam wrth gam a mabwysiadu dull holistaidd tuag at adferiad. Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Er mwyn trafod unrhyw anghenion penodol am y sesiynau bore, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda Rheolwr y Ganolfan.


Gweithgareddau

Mae gweithgareddau’r prynhawn yn ysbrydoli ac yn ysgogi unigolion i roi cynnig ar bethau newydd. Mae amryw o weithgareddau ysgogiadol ar gael sydd yn cynnwys:

• cerdded
• gwaith rhaff
• hwylio
• canŵio/caiacio
• neidio/nofio mewn ceunentydd
• gyrru beic modur pedair olwyn
• trecio lamas
• hedfan barcud.

Er mwyn cadarnhau’r gweithgareddau ar gyfer eich cyfnod seibiant, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda Rheolwr y Ganolfan.

Llety
Mae Tŷ Adferiad yn cynnig llety hunanarlwyo safon uchel ar gyfer hyd at wyth person (gyda’r opsiwn o ddefnyddio llety lleol arall ar gyfer grwpiau mwy). Mae Tŷ Adferiad yn llety sydd newydd ei ailwampio ac yng nghanol tref Porthmadog ac yn cynnwys ystafell astudio, cysylltiad wi-fi, swît TG, ystafell ymlacio a chegin newydd. Cliciwch yma am olygfa o’r stryd.

Mae Porthmadog yn dref ar lan y môr sydd wrth droed mynydd Moel y Gest ac sydd yn ymestyn tuag at fynyddoedd yr Wyddfa. Mae Porthmadog wedi ei leoli ar aber Glaslyn ac mae’n adnabyddus fel hafan ar gyfer adar sydd yn ymfudo a bywyd gwyllt. Mae’r dref yn llawn o siopau unigol a llefydd i fwyta. Am fwy o wybodaeth am Borthmadog, ewch i www.porthmadog.co.uk ac am ranbarth Eryri, ewch i www.visitsnowdonia.info.

Apwyntiadau arferol
Mae Tŷ Adferiad hefyd ar gael fel llety hunanarlwyo arferol ar gyfer y rhai hynny sydd am archwilio ardaloedd gwledig Gogledd Cymru, a hynny am £150 y person o brynhawn dydd Gwener i fore dydd Llun (yn seiliedig ar wyth person yn rhannu). Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.